Reguleringsplaner under behandling

Siljan


Reguleringsplan for Heiveien boligområde
Bakgrunn:

Siljan kommune ønsker å igangsette regulering av nytt boligfelt i Midtbygdaområdet. Kommunen mangler nå utbyggingsklare tomter for boliger. Det legges opp til å omdisponere en del av området som nå er regulert til industriformål, til boligformål.

   
Fase i prosessen:
Utarbeiding av forslag
Planlagt fremdrift ved oppstart: Planforslag leveres inn i løpet av høsten 2012/vinteren 2013
Eksisterende planstatus Byggeområde i kommuneplan.

Regulert til industriformål


Forslagstiller: Siljan kommune
Plankontor: Planarbeidet utføres i regi av Siljan kommune med teknisk assistanse fra arkitektkontoret Børve og Borchsenius as
Dato for forhåndskonferanse:
Referat fra forhåndskonferansen:

Referat fra forhåndskonferanse
Varslet: Varselbrev
Kart - avgrensning av planområdet
Innspill til varsel: Gi innspill (e-post)
Innkomne innspill
Andre undersøkelser Arkeologiske registreringer
Planforslag Beskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Sjekkliste
 
 
1. gangs behandling Administrasjonens innstilling og vedtak
Dokumenter til offentlig ettersyn Beskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Frist for innspill etter off. ettersyn Innkomne innspill offentlig ettersyn
Merknader til plan for off. ettersyn Gi egen uttalelse til planforslaget
 
2. gangs behandling (dato) Saksbehandling etter off ettersyn

Vedtak planutvalget

Stadfesta plan Plankart
Bestemmelser