Reguleringsplaner under behandling

Siljan


Reguleringsplan for skytebane ved Almedalen i Siljan
Bakgrunn:

Siljan jeger- og fiskerforening ønsker å etablere ny skytebane for leirduer og 100 meters riflebane for jegerskyting i Almedalen i Siljan. Foreningen ønsker også å bygge klubbhus i tilknytning til banen.

   
Fase i prosessen:
Offentlig ettersyn
Planlagt fremdrift ved oppstart:  
Eksisterende planstatus LNF område i kommuneplan

Forslagstiller: Siljan jeger- og fiskerforening
Plankontor: Bjørnar Andresen arkitektkontor og

Landskapsarkitekt John Lie

Dato for forhåndskonferanse:
Referat fra forhåndskonferansen:
02.07.08
Referat fra forhåndskonferanse
Varslet: Varselannonse
Varslingsliste
Kart
 
Innspill til varsel: Gi innspill (e-post)
Innkomne innspill
Planforslag Støyutredning
Risikoanalyse
 
 
1. gangsbehandling Administrasjonens innstilling og vedtak
Dokumenter til offentlig ettersyn Beskrivelse med KU
Plankart
Bestemmelser
 
Frist for innspill etter off. ettersyn

12.11.2010

Merknader til plan for off. ettersyn Gi uttalelse til planforslaget via e-post: Send merknad
Innkomne innspill til off. ettersyn Innkomne innspill offentlig ettersyn
2. gangs behandling (dato) Vedtak utvalg for samfunn

Vedtak i kommunestyret

Godkjente og vedtatt plan Plankart
Bestemmelser
Kunngjøringsdato Melding om vedtak send ut til berørte og annonsert 31.12.2010