Reguleringsplaner under behandling

Siljan


Reguleringsplan for del av Granli

Bakgrunn: Privat forslag om regulering av nytt boligfelt i Opdalen. Utvalg for næring og teknikk har godkjent at det utarbeides et privat forslag til reguleringsplan for nytt boligfelt på eiendommen Granli. Eventuelle negative konsekvenser vedrørende økt bruk av Rustadveien som følge av nytt boligfelt, må i sin helhet belastes utbygger.
Fase i prosessen:
Planen er varslet og feltet er under planlegging. 
Planlagt fremdrift: Utkast til 1. gangs behandling oversendes kommunen innen 31.12.02
Eksisterende planstatus LNF område i kommuneplanen

Forslagstiller: Odd Anders Fjeld
Plankontor: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS
arkitekt.karlsen@c2i.net
Dato for forhåndskonferanse:
Referat fra forhåndskonferansen:
29.10.02
Se referat fra forhåndskonferansen
Varslet: 15.11.02
Varselannonse
Varselbrev
Naboliste
Konsept pr 14.11.02
Innspill til varsel: Gi innspill
Innkomne innspill
Planforslag Beskrivelse
Plankart alt 1
Bestemmelser

Plankart alt 2

 


Plankart alt 3
1. gangsbehandling (dato) Administrasjonens innstilling og vedtak
Dokumenter til offentlig ettersyn Beskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Adresseliste for dokumenter til off ettersyn
Frist for innspill etter off. ettersyn  
Merknader til plan for off. ettersyn Gi egen uttalelse til planforslaget
Innkomne uttalelser
2. gangs behandling (dato) Beskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Administrasjonens saksbehandling
Stadfesta plan Plankart
Bestemmelser