Reguleringsplaner under behandling

Siljan


Reguleringsplan for boligområde på Tudal
Bakgrunn:

Siljan kommune ønsker å igangsette regulering av nytt boligfelt i Midtbygdaområdet. Det er ønskelig å regulere for enebolig og rekkehusbebyggelse.

   
Fase i prosessen:
Utarbeiding av forslag
Planlagt fremdrift ved oppstart: Planforslag leveres inn i løpet av desember 2010 / januar 2011
Eksisterende planstatus Byggeområde i kommuneplan.

Forslagstiller: Siljan kommune
Plankontor: Norconsult v/ Anniken D Reinertsen

Dir: +47 67571785 | Mob: +47 45401785
anniken.d.reinertsen@norconsult.com
Dato for forhåndskonferanse:
Referat fra forhåndskonferansen:

Referat fra forhåndskonferanse
Varslet: Varselannonse
Varslingsliste
Kart - avgrensning av planområdet

 
Innspill til varsel: Gi innspill (e-post)
Innkomne innspill
Andre undersøkelser Resultat av arkeologiske registreringer
Planforslag Beskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Sjekkliste
 
 
1. gangs behandling Administrasjonens innstilling og vedtak
Dokumenter til offentlig ettersyn Beskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Frist for innspill etter off. ettersyn

Innkomne innspill offentlig ettersyn

Merknader til plan for off. ettersyn Gi egen uttalelse til planforslaget
 
2. gangs behandling (dato) Saksbehandling etter off ettersyn

Vedtak planutvalget

Stadfesta plan Plankart
Bestemmelser